Bakmi Pie Vie Mangga Besar Bakmi Besar/Kecil Seafood : Rp 18.000 Bakmi Besar/Kecil Ayam : Rp 12.000 Bakso Sapi Gepeng : Rp 5.000/porsi (3pcs) Jl. Mangga Besar 13